งานให้คำปรึกษา

เข้าใจลูกค้าของเรา

มี 4 ขั้นตอนในการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ.

1)รับฟังลูกค้าของเรา

ก่อนที่จะวางแผนการออกแบบก่อสร้างของแต่ละบริษัท Factory Pro จะรับฟังลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจปัญหาที่ลูกค้าพบ และความต้องการในการสร้างโรงงาน การทำเช่นนี้จะช่วยให้ Factory Pro เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและความต้องการของแต่ละบริษัทผู้ผลิตได้ดียิ่งขึ้น ทำให้ Factory Pro สามารถระดมความคิดในการออกแบบก่อสร้างเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้ในการปรับปรุงคุณภาพการผลิตของแต่ละบริษัทผู้ผลิต.

2) การทำแบบสอบถาม

หลังจากการรับฟังความต้องการของลูกค้า ลูกค้าควรจะต้องกรอกข้อมูลในแบบสอบถามเพื่อให้ Factory Pro เข้าใจบริษัทผู้ผลิต ให้ได้ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจ ปัญหาและสถานการณ์ โดยการรับฟังลูกค้าและการอ่านแบบสอบถามนี้จะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของผู้ประกอบการได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้จะช่วยให้ Factory Pro สามารถเสนอความคิดในการแก้ไขปัญหาได้ในหลายรูปแบบ เช่น การปรับเปลี่ยนชนิดและปริมาณของเครื่องจักรที่ควรจะใช้ จำนวนของแรงงานที่จำเป็น และรูปแบบของโรงงาน.

3) ความเป็นไปได้ของโครงการ (ประมาณการต้นทุนและกำหนดการ)

นอกเหนือจากการรับฟังลูกค้าและทำความเข้าใจผ่านแบบสอบถามแล้ว Factory Pro ก็จะประมาณการค่าใช้จ่ายโดยรวมของการรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงงบประมาณของโครงการและกำหนดการโดยประมาณของตารางการรับเหมาก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบ การทำเช่นนี้จะช่วยให้บริษัทผู้ผลิตที่มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างโรงงานตัดสินใจได้ว่างบประมาณและกำหนดการมีความเป็นไปได้สำหรับพวกเขาหรือไม่.

4) สรุป

ในตอนท้ายของการให้คำปรึกษา เราจะสรุปภาพรวมของโครงการ ซึ่งรวมถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นไปได้สำหรับผู้ประกอบการ งบประมาณและกำหนดการโดยประมาณที่จำเป็นสำหรับโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ แม้ว่าการให้คำปรึกษาจะเกิดในช่วงเริ่มต้น ก่อนขั้นตอนการออกแบบก่อสร้างและการรับเหมาก่อสร้าง Factory Pro ยังให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลาการทำโครงการ เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าผลที่ได้รับจะเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ประกอบการ.