สาระน่ารู้การประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

Back to Blog

Factory Pro บริษัทวิศวกรรมมืออาชีพ ที่ให้บริการรับสร้างโรงงานสำเร็จรูปอย่างครบวงจร มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในโรงงาน มาฝากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโรงงานทุกท่าน การประหยัดพลังงานในโรงงานเป็นเรื่องสำคัญเพราะสามารถลดต้นทุนทางธุรกิจ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปพร้อมกัน นอกจากนี้ยังช่วยอนุรักษ์พลังงานของประเทศอีกด้วย

แนวทางการประหยัดพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

การประหยัดพลังงานในโรงงาน หมายถึง การลดใช้พลังงานลงโดยการจัดการใช้พลังงานให้เหมาะสม เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยไม่ทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลง การประหยัดพลังงานในโรงงาน ควรดำเนินเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากเทคโนโลยีที่ง่ายที่สุดและใช้เงินลงทุนน้อยที่สุดไปจนถึงงานที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูง และเงินลงทุนมากได้แก่

  • การบำรุงรักษาและการดูแลเบื้องต้น ผู้ประกอบการสามารถปรับแต่งเครื่องจักรและการทำงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมโรงงานเพื่อให้มีกรรมวิธีดูแลรักษาที่ถูกต้อง โดยมักจะเสียค่าใช้จ่ายน้อย เช่น การปรับอัตราส่วนการเผาไหม้ของหม้อไอน้ำ การทำความสะอาดระบบแสงสว่าง การหุ้มฉนวนท่อความร้อน เป็นต้น
  • การปรับปรุงขบวนการเดิมเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือทำให้การสูญเสียต่างๆ ลดน้อยลง ซึ่งจะต้องตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด โดยทั่วไปมาตรการนี้จะต้องการเงินลงทุนปานกลาง ทำได้โดยเพิ่มอุปกรณ์บางส่วนเข้าไปในกระบวนการผลิตตามคำแนะนำของบริษัทวิศวกรรม เช่น การนำความร้อนปล่อยทิ้งกลับมาใช้ใหม่ การเพิ่มอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น
  • การเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หรือระบบ เมื่อการตรวจวิเคราะห์ขั้นต้น และคำแนะนำของบริษัทวิศวกรรม ชี้ให้เห็นว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มาก ทั้งนี้จะต้องมีการประเมินผลตอบแทนทางการเงินที่ได้จากการดำเนินการมาตรการดังกล่าว ซึ่งมาตรการนี้จะต้องมีการลงทุนสูง การลงทุนในขั้นตอนนี้จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนขบวนการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้มีการใช้พลังงานต่ำ

ข้อปฏิบัติเพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าอุตสาหกรรมโรงงาน

หม้อแปลงไฟฟ้าและระบบจ่ายไฟฟ้า

  • ปรับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกจากหม้อแปลงไฟฟ้าให้เหมาะสม โดยแรงดันไฟฟ้าวัดที่แผงประธานไฟฟ้าขณะจ่ายโหลดสูงสุดควรมีค่าประมาณ 380 โวลต์ แรงดันไฟฟ้าที่สูง หรือต่ำเกินไปจะทำให้มอเตอร์ไฟฟ้าทำงานที่ประสิทธิภาพลดลง
  • ปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลังไฟฟ้า (Power Factor) ณ แผงประธานไฟฟ้าให้มีค่าสูงอยู่เสมอโดยติดตั้งคาปาซิเตอร์ และอุปกรณ์ควบคุม ตัวประกอบกำลังอัตโนมัติทำงาน ให้มีค่าตัวประกอบกำลัง ณ แผงประธานไฟฟ้าประมาณ 0.95
  • ทำความสะอาด และขันย้ำจุดต่อทางไฟฟ้าทุกจุดให้แน่นหนาอย่างน้อยปีละครั้ง จะช่วยลดการสูญเสีย ณ จุดต่อทางไฟฟ้า และเป็นการป้องกันปัญหาทางไฟฟ้าที่เกิดจากจุดต่อทางไฟฟ้าหลวมได้อีกด้วย

มอเตอร์ไฟฟ้า

  • การใช้งานมอเตอร์ให้เหมาะสมกับโหลด ควรปรับปรุงการใช้งานมอเตอร์ให้เหมาะสมกับภาระ โดยการเปลี่ยนมอเตอร์ที่ใช้งานขับภาระต่ำกว่าร้อยละ 60 ที่มีอยู่ให้มีขนาดเล็กลง สำหรับการเลือกขนาดมอเตอร์ใช้งานโดยทั่วไปจะมีขนาดใหญ่กว่าภาระสูงสุดร้อยละ 110 ถึง 120
  • หยุดการใช้งานมอเตอร์เมื่อไม่มีโหลด กำลังไฟฟ้าที่สูญเปล่าขณะไม่มีโหลดอาจสูงถึงร้อยละ 30 ของกำลังพิกัด การปรับปรุงทำได้โดยการติดอุปกรณ์ตรวจจับผลิตภัณฑ์ เพื่อควบคุมให้เครื่องทำงานโดยอัตโนมัติและการวางผังกระบวนการผลิตใหม่เพื่อลดเวลาสูญเสียให้มากที่สุด

ไฟฟ้าแสงสว่าง

  • เลือกใช้หลอดไฟที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยประหยัดไฟ เช่นหลอด LED หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ แบบ T5 เช่น ใช้หลอด Fluorescent แทนหลอดไส้ หรือใช้หลอดเมตัลฮาไลด์ หรือหลอดโซเดียมความดันสูง แทนหลอดแสงจันทร์ เมื่อจำเป็นต้องติดตั้งในที่สูงมากๆ เป็นต้น
  • เลือกใช้โคมไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงมีผิวสะท้อนแสงที่ดี จะช่วยให้สามารถลดจำนวนหลอดต่อโคมลงได้