เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับที่ดินสำหรับการรับสร้างโรงงาน

Back to Blog

ก้าวแรกที่สำคัญ... สู่การเป็นเจ้าของโรงงานในฝันของคุณ

เมื่อมีโครงการก่อสร้างโรงงาน สิ่งแรกๆ ที่จำเป็นต้องพิจารณา ก่อนติดต่อบริษัทให้รับสร้างโรงงาน คือ การเลือกที่ดินสร้างโรงงานอย่างเหมาะสม การเลือกที่ดินสร้างโรงงานควรคำนึงถึงหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยทางด้านการผลิต แรงงาน และตลาด เนื่องจากที่ตั้งของโรงงานส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวต่อกิจการ กระทบโดยตรงต่อ เพราะมีผลกระทบโดยตรงต่อการดำเนินงาน ต้นทุนการผลิต และการจัดจำหน่ายสินค้า

Factory Pro บริษัทรับเหมาก่อสร้างมืออาชีพ ที่ให้บริการรับสร้างโรงงาน และโรงงานสำเร็จรูปอย่างครบวงจร มีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการเลือกที่ดินสร้างโรงงานในอนาคต ให้คุณใช้พิจารณาประกอบการตัดสินใจ 

ผังเมือง เรื่องสำคัญที่คุณต้องรู้

ก่อนซื้อที่ดินสร้างโรงงาน ท่านควรศึกษาผังเมืองของจังหวัดเพื่อตรวจสอบว่า ที่ดินแปลงนั้นตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ใดตามผังเมือง ถูกแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างไรตามกฎหมาย และสามารถนำมาใช้ได้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ของท่านได้หรือไม่ ในผังเมือง จะมีการแบ่งเขตพื้นที่การใช้ประโยชน์ตามโซนพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พื้นที่สีแดงใช้เพื่อพาณิชยกรรม พื้นที่สีม่วงใช้ทำอุตสาหกรรม พื้นที่สีเขียวใช้ทำเกษตรกรรม และ พื้นที่สีเหลืองใช้เป็นที่พักอาศัย โดยในแต่ละเขตพื้นที่ จะมีรายละเอียดและข้อยกเว้นในแต่ละเขต เช่น พื้นที่สีแดงใช้เพื่อพาณิชยกรรมสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่นให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสิบ พื้นที่สีเขียวสำหรับเกษตรกรรมสามารถรองรับสร้างโรงงานที่ไม่มีมลพิษได้ไม่เกิน ร้อยละ 5 และร้อยละ 10% ของพื้นที่ ดังนั้นท่านจำเป็นต้องตรวจสอบและปรึกษาเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตโดยตรง เพื่อที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ถูกต้อง นอกจากนี้ ระยะห่างจากชุมชน วัด ศาสนสถาน หรือ โรงเรียน ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องพิจารณาเมื่อรับสร้างโรงงาน เพราะหากว่า ใกล้กับวัด ศาสนสถาน หรือโรงเรียน อาจจะขออนุญาตสร้างโรงงานไม่ได้ หากที่ดินอยู่ใกล้ชุมชน อาจจะยากต่อการขยายโรงงาน เพราะจะมีสิ่งปลูกสร้างโดยรอบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และราคาที่ดินมักจะสูง

รูปร่าง และระดับของที่ดิน ปัจจัยสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่า

ลักษณะทางกายภาพของที่ดิน อย่างเช่น รูปร่าง ขนาด และระดับของที่ดินเป็นปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อที่ดิน ควรเลือกซื้อที่ดินที่มีรูปร่างคล้ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส เพราะจะใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างคุ้มค่ามากกว่าที่ดินรูปร่างยาวและแคบ เนื่องจากเทศบัญญัติเกี่ยวกับระยะร่นด้านข้างกำหนดเกณฑ์ให้ต้องมีที่ว่างห่างจากเขตที่ดินโดยรอบทุกด้าน ตามขนาดของโรงงาน ดังนั้นอาจจะทำให้สามารถรับสร้างโรงงานที่มีพื้นที่น้อยกว่าที่ต้องการ สำหรับระดับของที่ดิน ที่ดินสำหรับรับสร้างโรงงานควรเป็นที่สูง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในหน้าฝน โดยสามารถอ้างอิงกับสถิติน้ำท่วมสูงสุดในช่วงปีที่ผ่านมา หากที่ดินมีระดับต่ำกว่าที่ต้องการ ควรถมดินเพิ่มเติม

นอกจากนี้ ทางเข้าโรงงานก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตรวจสอบ ว่าสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวกเวลาขนวัตถุดิบและสินค้า และเป็นทางเข้าสาธารณะ

บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่ให้บริการรับสร้างโรงงาน และโรงงานสำเร็จรูป จะสามารถให้คำปรึกษาท่านได้อย่างครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของท่านและ โครงการก่อสร้าง ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์